Noutati legislative

ORDIN Nr. 539/225/1479 din 22 martie 2013 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, emis de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice, nr. 539 din 22 martie 2013; Ministerul pentru societatea informațională, nr. 225 din 4 aprilie 2013;
Ministerul finanțelor publice, nr. 1.479 din 2 septembrie 2013;
publicat în Monitorul oficial nr. 575 din 10 septembrie 2013

Având în vedere prevederile:
‐ Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
‐ Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul pentru societatea informațională şi viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emit prezentul ordin:
ART. 1 ‐ Angajații operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajații persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții:
a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexa nr. 1;
b) postul face parte dintr‐un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2, şi prestează efectiv una dintre activitățile prezentate în anexa nr. 1;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanțele analitice, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s‐a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
ART. 2 ‐Activitatea de creație de programe pentru calculator în sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia din activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexa nr. 1.
ART. 3 ‐(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupațiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:
a) actul constitutiv, în cazul societăților comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fişa postului;
d) copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia legalizată de pe foaia matricolă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia legalizată a suplimentului la diplomă;
e) contractul individual de muncă sau copia legalizată a contractului individual de muncă;
f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de prevederile art. 55 alin. (4) lit.
l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.
(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
(4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.
ART. 4 ‐Scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obținute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1lit. d).
ART. 5 ‐(1) Se actualizează periodic anexa nr. 2 ‐ Lista specializărilor, în conformitate cu modificările intervenite în Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6 ‐Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul pentru Societatea Informațională şi de Ministerul Finanțelor Publice.
ART. 7 ‐La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale şi familiei, al ministrului comunicațiilor şi tehnologiei informației şi al ministrului finanțelor publice nr. 250/189/748/2004 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.
ART. 8 ‐Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul pentru societatea informațională,
Dan Nica
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

ANEXA 1
LISTA cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator

Nr. crt. Ocupaţia Descrierea activităţii
1. Analist Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor
2. Programator Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile
3.  Proiectant Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de de sistem proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu informatic cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale
4. Inginer / Programator de sitem informatic  Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
5.  Administrator Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a de baze asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de de date  date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite
6 Inginer  Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor software hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
 7. Manager de proiect informatic Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

 

ANEXA 2
Lista specializărilor

1. Automatică şi informatică industrială
2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicații, Comunicații
4. Matematică, Matematică informatică
5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Statistică şi previziune
economică, Contabilitate şi informatică de gestiune
7. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională, Ingineria informației,
Tehnologia informației
8. Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria
materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie
9. Cibernetică economică
10. Fizică informatică
11. Chimie informatică
12. Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere
informatizată a acțiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia
13. Tehnologii şi sisteme de telecomunicații, Telecomenzi şi electronică în transporturi
14. Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare